» Voorpagina » Algemene Voorwaarden Uw Klantgegevens  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
Categorieën
Autovisie actie (2)
SmartPads® (3)
VOORDEEL PACKS (3)
Fabrikanten
Nieuwe Toevoegingen Meer
SmartPad® - 1 stuk
SmartPad® - 1 stuk
€ 9,50
Snel Zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid Zoeken
Informatie
Privacy verklaring
Algemene Voorwaarden
Verzenden & Retourneren
Neem contact op
Algemene Voorwaarden
<DIV ALIGN="left">Algemene Voorwaarden</DIV>
Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Better4Life hierna ook wel te noemen als B4L: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Klant: de wederpartij die een rechtspersoon of een natuurlijke persoon is.

In het bijzonder wordt onder klant ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening produkten en/of diensten worden geleverd; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Better4Life en de Klant;

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes (hierna aanbiedingen), bestellingen, en overeenkomsten van Better4Life zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna AVW) van toepassing.
2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze AVW en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van B4L worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door B4L ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze AVW aanvaardt.
2.4 Van het in deze AVW bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 B4L behoudt zich het recht voor deze AVW van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 De aanbiedingen van B4L zijn in alle gedeelten geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.2 B4L kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de klant naar termen van redelijkheid en billijkheid in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht B4L niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. B4L garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
3.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderformulier door de klant voor akkoord is ondertekend.
3.7 B4L is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald . Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt B4L dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1 De door B4L vermelde prijzen hier op de shop zijn inclusief BTW. De genoemde verzendkosten zijn inclusief BTW en zijn nooit inbegrepen bij de productprijzen.
4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de Webshop van B4L onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. B4L heeft het recht de klant, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten en/of wijzigingen. Klanten kunnen dus op geen enkele wijze aanspraak maken op voorgaand geldende prijs.
4.3 Alle catalogus- en aanbiedingsprijzen zijn geheel vrijblijvend.

Artikel 5 Levering

5.1 Leveringen geschieden altijd aan het adres van de klant; in uitzonderingen is levering aan andere filialen mogelijk. B4L is gerechtigd bestellingen in deelleveringen te leveren. B4L is er vrij in om terugname van de geleverde goederen te weigeren.
5.2 De levertijden kunnen variëren, echter streven wij er naar om tussen de 1 tot 8 weken te kunnen leveren afhankelijk van bestelgroottes en voorraad van B4L. Uitzondering hierop is bijvoorbeeld de SmartPad®, indien voorradig zal de levertijd binnen een paar dagen geschiedne. Schadevergoeding voor de klant ten gevolge van vertraging in de levertijd is geheel uitgesloten. B4L is niet verantwoordelijk voor vertraging in de levertijd, veroorzaakt door de door B4L ingeschakelde vervoerder.

Artikel 6 Garantie

6.1 B4L garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
6.2 De onder 6.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onze aanbiedingen.
6.3 Indien een product een gebrek vertoont, zal B4L de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, naar keuze van B4L vervangen of zorgdragen voor herstel. In het geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu de vervangen zaak aan B4L te retourneren en de eigendom daarover aan B4L te verschaffen.
6.4 Onverminderd lid 6.4 is de garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en/of producteigenschappen en verder in de volgende gevallen :
-indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van B4L of de fabrikant zijn verricht;
-indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
-indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van de overeenkomst met B4L is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden. 7.2 De klant mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 8 Onderzoek, reclames

8.1 De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
8.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan B4L te worden gemeld dit met gelijktijdig inleveren van het garantiebewijs en/of een kopiefactuur .
8.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn schriftelijk te melden aan B4L met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is B4L gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
8.4 Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschied zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van B4L en op de wijze zoals vooraf door B4L is aangegeven.

Artikel 9 Betaling

9.1 De levering van de door de klant gedane bestellingen geschiedt onder rembours tenzij uitdrukkelijk andere betalingsafspraken door B4L met de klant gemaakt zijn.
9.2 Indien door B4L met de klant een vooruitbetaling is overeengekomen dan verzendt B4L de goederen zodra deze betaling op de bankrekening van B4L is bijgeschreven.
9.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
9.4 Bij andere overeengekomen betalingsovereenkomsten dan rembours of vooruitbetaling gelden tevens de bepalingen zoals vermeld onder lid 9.3, 9,5 t/m 9,8 en 11.1 t/m 11.2.
9.5 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
9.6 B4L heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
9.7 B4L kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
9.8 B4L kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10 Incassokosten

10.1 Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant.
10.2 B4L is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.
10.3 In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. 10.4 Indien B4L aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 Vrijwaringen

11.1 De klant vrijwaart B4L voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.2 Indien de klant aan B4L informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Intellectuele eigendom en auteursrechten

12.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door B4L geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren en in acht te nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien de door B4L geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van B4L jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
13.2 B4L is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
13.3 Onverminderd het bovenstaande is B4L niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.
13.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van B4L of zijn ondergeschikten.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft B4L in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat B4L gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
14.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop B4 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor B4 niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van B4L worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
14.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4 Voorzover B4L ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is B4L gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op elke overeenkomst tussen B4L en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van B4 of overeenkomsten gesloten met B4L worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 16 Disclaimer

16.1 Alle in de aanbiedingen, prijslijsten, catalogi en op de websites van B4L genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van B4L steeds worden gewijzigd.
16.2 De websites van B4L en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. B4 sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de websites en de inhoud ervan. B4L onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. B4L geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan B4L garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 17 Diversen

17.1 Wanneer door B4L gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat B4L deze Voorwaarden soepel toepast.
17.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met B4L in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door B4L vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
17.3 B4L is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Volgende
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Bestsellers
01.SmartPad®
02.SmartPad® Set - 2 stuks
03.SmartPad® Set - 3 stuks
Aanbiedingen Meer
SmartPad®
SmartPad®
€ 9,95
€ 7,95
Reviews Meer
SmartPad® Set - 2 stuks
Werkt echt schitterend. Men eerste SmartPad aangekocht in 20 ..
5 van 5 Sterren!
Talen
Nederlands
Valuta

Copyright © 2006-2020 Lifestyle Supplies B.V.
[KVK-nummer: 50853279 te Enschede]
[BTW-nummer: NL822960205B01]

- Weblinkpartners -
| ProHealth 5-HTP bestellen | 5-HTP Extra Strength 200mg | Greens | Pjur en Eros producten | Smartpad |